Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu mặt hàng gỗ từ Việt Nam.